Ailbhe Ní Bhriain

Ailbhe Ní Bhriain

Met An Expe­ri­ment with Time ver­kent de Ier­se kun­ste­naar Ailbhe Ní Bhriain (uit­ge­spro­ken als ‘Alve Ni Vrien’) onze hui­di­ge rela­tie met ver­le­den en toe­komst, die diep ver­stoord is door de urgen­te kli­maat­drei­ging, mas­sa-uit­ster­ving en pan­de­mie. Met behulp van live gefilm­de sequen­ties en door com­pu­ter en kunst­ma­ti­ge intel­li­gen­tie gege­ne­reer­de beel­den­stroom, ver­beeldt ze een raad­sel­ach­ti­ge wereld die de onze­ker­heid, tegen­strij­dig­he­den en kwets­baar­heid van onze hui­di­ge pla­neet weerspiegelt. 

Ailbhe Ní Bhriain neemt ons mee in een wereld van the­a­tra­li­teit en des­o­ri­ën­ta­tie waar­in ze het ver­trouw­de opnieuw ver­beeldt in het licht van een gede­sta­bi­li­seer­de toe­komst. Een ont­man­tel­de medi­sche site, onder­ge­dom­peld in water. Een kame­le­on als eni­ge bewo­ner van een muse­um over com­pu­ter­ge­schie­de­nis. Een her­sen­ko­raal wordt het mid­del­punt van een ico­ni­sche kathe­draal. Door de ten­toon­stel­ling heen wor­den ver­schil­len­de loca­ties, geschie­de­nis­sen en ken­nis­sys­te­men op mys­te­ri­eu­ze wij­ze samen­ge­perst en met elkaar ver­mengd. Er ont­staat een beeld van de nasleep van het mili­eu, dat een dro­me­rig ver­haal weeft rond de con­struc­ties waar­mee de mens heeft gepro­beerd de wereld te begrij­pen en te beheersen. 

An Expe­ri­ment with Time ont­leent zijn titel aan een publi­ca­tie uit 1927 van de in Ier­land gebo­ren popu­lai­re weten­schap­per J.W. Dun­ne. Dit boek schets­te een geloofs­sys­teem geba­seerd op pre­cog­ni­tie­ve dro­men — een the­o­rie van paral­lel­le tijd­lij­nen waar­bij droom­ver­ha­len toe­kom­sti­ge gebeur­te­nis­sen voor­spel­len. Met behulp van CGI, col­la­ge en assem­bla­ge ver­wijst Ní Bhriain naar Dun­ne’s tekst om onze hui­di­ge rela­tie met zowel het ver­le­den als de toe­komst te onder­zoe­ken, die zo diep­gaand ver­stoord is en in twij­fel wordt getrok­ken door de drei­ging van een kli­maat­ramp. Het resul­taat is een raad­sel­ach­tig visu­eel voca­bu­lai­re dat aan­sluit bij de onze­ker­heid, tegen­strij­dig­heid en het ver­lies in deze cri­sis­tijd. 
 
Het werk van Ailbhe Ní Bhri­an zal getoond wor­den in en rond het nieu­we pavil­joen, KHG04, een vier­de ruim­te­lij­ke inter­ven­tie in de zaal­kerk door kun­ste­naar en archi­tect Oli­vier Goet­hals. 

Tentoonstellingen in hetzelfde museum